Κυριακή, 22 Απριλίου 2018

Νέα θεωρία για να εξηγηθεί γιατί οι πλανήτες στο Ηλιακό μας σύστημα έχουν διαφορετικές συνθέσεις...

Ομάδα ερευνητών δίνει μια νέα εξήγηση σχετικά με την διαφορά στη σύνθεση των πλα-
νητών στο Ηλιακό μας σύστημα. Στην εργασία τους που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό 
Nature, περιγράφουν τη μελέτη τους για τη σύνθεση ισοτόπων του ασβεστίου σε ορισ-
μένους μετεωρίτες, την ίδια τη Γη και τον Άρη και χρησιμοποιούν τη γνώση αυτή για 
να εξηγήσουν πώς οι πλανήτες θα μπορούσαν να είναι τόσο διαφορετικοί. Ο Alessandro 
Morbidelli με το Παρατηρητήριο της Κυανής Ακτής στη Γαλλία, δίνουν ένα τμήμα της 
εργασίας που έγινε από την ομάδα των ερευνητών στο τμήμα News & Views του ίδιου 
περιοδικού.

Όπως σημειώνει ο Morbidelli, πολλοί επιστήμονες που μελετούν το πλανητικό σύστημα 
συμφωνούν ότι οι πλανήτες στο ηλιακό μας σύστημα είχαν παρόμοια προέλευση ως μικ-
ροί βράχοι που περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο, συγκροτώντας τον πρωτοπλανητικό 
δίσκο, οι οποίο συγκρούονταν και συντήκονταν, δημιουργώντας ολοένα και περισσότερο 
μεγαλύτερους βράχους που τελικά έγιναν πρωτοπλανήτες. Όμως από αυτό το σημείο και 
πέρα, δεν είναι καθαρό γιατί οι πλανήτες προέκυψαν τόσο διαφορετικοί. Σε αυτή τη νέα 
προσπάθεια, οι ερευνητές έχουν επανέλθει με μια νέα θεωρία για να εξηγήσουν πως συ-
νέβη αυτό.

Οι πρωτοπλανήτες όλοι αναπτύχθηκαν με τον ίδιο ρυθμό, υποστηρίζει η ομάδα, αλλά 
σταμάτησαν να αναπτύσσονται σε διαφορετικούς χρόνους. Αυτοί που ήταν μικρότεροι, 
συνεχίζουν, σταμάτησαν να αναπτύσσονται συντομότερα από αυτούς που ήταν μεγα-
λύτεροι. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, υποστηρίζουν περαιτέρω, το υλικό σταθε-
ρά προστίθετο στο δίσκο. Αρχικά, εμφανίζεται ότι η σύσταση του υλικού ήταν διαφορε-
τική από το υλικό που ήλθε αργότερα, πράγμα που εξηγεί γιατί οι βραχώδεις πλανήτες 
που βλέπουμε σήμερα έχουν τέτοιες διαφορές στη σύσταση.

Οι ερευνητές ανέπτυξαν τη θεωρία τους μετά από τη μελέτη τη σύνθεση του ισοτόπου 
του ασβεστίου σε διάφορους μετεωρίτες που ονομάζονται ανγκρίτες (angrites) και 
ουρεϊλίτες (ureilites), καθώς και στον Άρη και τη Γη και επίσης στον αστεροειδή Vesta. 
Τα ισότοπα ασβεστίου, σημειώνουν, εμπλέκονται στο σχηματισμό του βράχου και λόγω 
αυτού, προσφέρουν στοιχεία σχετικά με την προέλευσή τους. Οι ερευνητές βρήκαν ότι 
οι λόγοι των ισοτόπων σε δείγματα συσχετίζονται με τις μάζες των γονεϊκών τους πλα-
νητών και αστεροειδών, που ισχυρίζονται ότι παρέχει μια απεικόνιση για το χρονοδιάγ-
ραμμα συσσώρευσης. Και αυτό, ισχυρίζονται περαιτέρω, παρέχει στοιχεία των διαφο-
ρετικών συνθέσεων των πλανητών, καθώς οι μικρότεροι σταμάτησαν να συσσωρεύουν 
υλικό ενώ οι μεγαλύτεροι συνέχισαν να προσθέτουν υλικό που ήταν διαφορετικό από 
αυτό που είχε υπάρχει πριν.

*Αναδημοσίευση από egno.gr
Πηγή: Phys.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου